Aquest dijous al #PleMasnou proposta del concurs de #netejaviària pel #Masnou #ElMasnou

Aquest dijous, de nou hi haurà ple i està tothom convidat.

Aquest, però, no serà un ple qualsevol. Perduda ja l’esperança que el govern d’ERC i CiU portin a votació els pressupostos municipals i donada la paràlisi permanent en la que estan instal·lats, suposem que serà, de llarg, el ple on haguem de decidir l’aprovació o no de la xifra de despesa més important del que resta d’any i possiblement del mandat

Ens referim al concurs de Neteja viària i platges i recollida de residus, que està previst per una durada de quatre anys prorrogables i un import superior als vuit milions d’euros, tal i com es descriu al document de relació de propostes.

El govern ha donat molts pocs dies per poder analitzar la ingent documentació de la que us facilitem la proposta de plecs administratius i de plecs tècnics. Nosaltres vam presentar quaranta esmenes als plecs, essent la única força política que en va presentar i que podeu llegir ací.

Per fer-vos un resum de les esmenes presentades, bàsicament estimem el següent:

  1. Hi ha serveis no quantificats econòmicament o que el seu càlcul s’ha realitzat sobre una base errònia, el que fa que la valoració econòmica dels plecs no s’ajusti a la realitat.
  2. No es contempla tot el territori del Masnou. Hi ha barris com La Colomina que no s’ha previst el servei de neteja que li correspondria, el que per nosaltres és del tot injustificable.
  3. El sistema de control de qualitat preveu retencions econòmiques molt baixes per una contracta que cal abonar anyalment més de dos milions d’euros.
  4. No acceptem que es permeti utilitzar vehicles de fins a quatre anys d’antiguitat en una contracta nova.

De les esmenes presentades, 4 han estat acceptades en la seva totalitat, 8 ho han estat parcialment amb major o menor fortuna i 28 han estat rebutjades. De les rebutjades, dir que 2 han estat rebutjades amb informes tècnics que acceptem, però que la resta ho han estat sense arguments de pes.

A les mateixes esmenes fem una reflexió que us facilitem tot seguit i que creiem força important:

Tot i el poc temps que hem disposat per poder analitzar detingudament la voluminosa documentació facilitada pel govern del Masnou, una primera lectura detecta greus errades i mancances evidents que, de no ser corregides, dificultaran el nostre vot favorable.

Es tracta d’un document complex i feixuc ple de judicis de valor i observacions no contrastades i també amb mancances importants relatives a necessitats exigides que dificultaran, primer, la capacitat de les empreses licitadores de presentar propostes i, segon, la capacitat dels serveis tècnics de l’Ajuntament per avaluar-les el que suposarà, segurament, discrepàncies entre licitadors i recursos per disconformitat amb les decisions de la mesa que allargaran sine die la posta en marxa del servei i que, quan aquesta es dugui a terme, generaran conflictes de difícil resolució amb l’empresa concessionària.

Existeix una clara disfunció entre l’estudi tècnic i dimensionament dels serveis elaborat per l’empresa LOVIC per encàrrec de l’Ajuntament i que havia de servir per a confeccionar el plec amb el document que ens presenten ja que s’incorporen serveis no avaluats o simplement que ni tant sols han estat contemplats.

Creiem que els costos globals dels serveis reclamats no s’ajusten en cap cas a l’import definit com a pressupost màxim del contracte ja que s’infravalora els preus dels serveis en alguns casos o, simplement, no es te en compte, pel que no s’ajusta al que estipula la clàusula 7.2 paràgraf 4 dels plecs administratius que diu que “porta implícits tots aquells conceptes necessaris per la realització del servei”.

Així, per exemple, a la pàgina 15 dels plecs tècnics, respecte el nombre de contenidors, es diu que en cas de ser insuficients “el contractista correrà amb les despeses derivades de la possible ampliació del parc del mateix model de contenidor, i calcularà els seus serveis d’acord amb el nombre necessari de contenidors”, sense que s’estipuli enlloc una valoració econòmica per aquest concepte. En el mateix sentit, a la pàgina 16 s’estableix que els costos de la unificació de la xarxa de contenidors soterrats i superfície estan incorporats al preu del contracte sense aportar cap document que ho justifiqui i sense avaluar l’import d’aquesta unificació. Aquesta anomalia es torna a repetir a la pàgina 20 dels plecs tècnics.

Aquesta manca de previsió i del que podríem definir com innocència en la petició fa que, com hem vist, alegrement es pretengui que el concessionari es faci càrrec de les despeses derivades de l’increment de contenidors i del nombre de vehicles si fos necessari, fet del tot injustificable per se, tal i com es demana a la pàgina 20 dels plecs tècnics.

També les inconcreccions del plec posen en risc la viabilitat del mateix. Així, per exemple, a les pàgines 15 i 16 dels plecs tècnics es parla de “Grans Generadors de residus” i a la pàgina 17 dels plecs tècnics es parla de “Generadors singulars de FORM”, però en lloc es determina ni el nombre ni la ubicació dels mateixos ni tampoc es quantifica volumètrica i econòmicament els residus a que fa referència, essent del tot impossible poder presentar una oferta vinculant sense incórrer en risc de fallida de la concessió al exigir la prestació d’un servei d’impossible valoració.

Creiem, a més, que hi ha algun tema que podria contravenir la normativa vigent. D’aquesta forma, aquest plec, tot i tractar la recollida domiciliària, preveu incorporar també la recollida comercial. El 28 de juliol de 2009 va entrar en vigor el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprovava el Text refós de la Llei 6/1993, reguladora dels residus a Catalunya, que afecta els residus generats per les activitats econòmiques, la gestió dels quals ha d’assumir i costejar el titular de l’activitat que els genera o posseeix. Per que així sigui, cal classificar les activitats en base als residus generats. Per norma general, el cost del servei es calcula en base de la superfície del local i de l’epígraf de l’activitat econòmica per tal de tenir en compte la tipologia del residu generat. I aquesta tasca no s’ha fet, el que suposarà un greu problema a l’hora d’aplicar el servei i que, sens dubte, generarà problemes envers la ciutadania.

Aquest és un plec que està ple de nous serveis i demandes d’accions i/o obligacions que comporten càrregues econòmiques que no han estat valorades i que, il·lusament, es creu que les empreses assoliran sense cap cost per l’Ajuntament. Aquesta proposta creiem que està lluny del cost real pel que es proposa adjudicar, per dent total credibilitat i fent-la inviable.

De fet la manca de credibilitat d’aquest plec rau en el fet que al mateix no s’acompanya una memòria econòmica explicativa de tots i cadascun dels costos avaluats de forma que els imports siguin creïbles i viables.

Com hem dit anteriorment, el seu resultat s’aventura complex i incert.

En tot cas, tornem a posar-nos a disposició del govern del Masnou amb la ferma voluntat de trobar un punt d’acord tant en la tipologia de serveis com en els imports de la concessió a fi que aquesta sigui viable.

 

Anuncios

3 Responses to Aquest dijous al #PleMasnou proposta del concurs de #netejaviària pel #Masnou #ElMasnou

  1. […] També volem recordar que el govern d’ERC i CiU no ha volgut destinar al barri de La Colomina el personal ni mitjans necessa…. […]

    Me gusta

  2. […] ya denuncié en julio de 2014, el pliego de condiciones que el gobierno de ERC y CiU presentaron a aprobación estaba lleno de […]

    Me gusta

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: