Anàlisi del Ple del 23 de juliol de 2015 al Masnou

24/julio/2015

Ahir, tal i com us vam avançar, va tenir lloc el plenari ordinari del mes de juliol, el primer del mandat i el darrer abans del període estival. Va ser un plenari llarg degut a la gran quantitat de temes però –s’ha de reconèixer- de menys durada de l’esperada.

Com a resum del mateix, mostrar la nostra satisfacció per haver aconseguit l’aprovació de les esmenes del PSC a les modificacions a les inversions plantejades pel govern i també l’aprovació de la moció que vam presentar en nom de la UGT i que va ser defensada per la meva companya de forma molt satisfactòria i amb un resultat excel·lent.

Seguint amb l’ordre establert al plenari faré una breu explicació de cada punt:

3.- Modificació del pressupost número 10/2015 per crèdit extraordinari. 4.- Modificació del pressupost número 11/2015 per suplement de crèdit.

Els socialistes vam presentar esmenes sobre els canvis que el govern proposava per a les inversions i que donaven peu a aquestes modificacions pressupostàries. Podeu llegir íntegrament les esmenes ací.

Veiem oportuna la reforma dels accessos al camp de futbol però volíem que aquesta reforma s’acompanyés d’una solució definitiva per a la riera Sistres. També enteníem que l’amplitud de l’espai permetria ubicar el Casal dels Tres Barris, donat la centralitat d’aquest espai amb els barris afectats (Rosa Sensat, Bell Resguard i Amadeu I) i no pas dins el Bell Resguard que a més de perdre la centralitat podria ser un generador de conflictes.

Vam reclamar que el govern tingués en consideració que les inversions s’havien aprovat el desembre passat amb una majoria absoluta dels vots dels electes, que moltes de les modificacions feien referencia a projectes sense la mes mínima informació tècnica i valoració econòmica, motiu pel que caldria acompanya la petita memòria tècnica d’una descripció detallada de les obres o millores a realitzar i que la participació de l’oposició no pot limitar-se a les votacions, pel que caldria establir comissions de seguiment de les obres aprovades.

Els socialistes hi vam votar a favor

6.- Modificació relació de llocs de treball.

Vam demanar que es retirés d’aquesta proposta la fitxa 119, que actualment correspon al Cap de Manteniment ja que el canvi que proposaven no coincidia amb l’estructura organitzativa funcional, no complint amb el paràgraf amb el que el govern presenta la proposta “es tracta únicament de canvi de denominació de llocs de treball”. La regidora va admetre que hi havia una errada i la va corregir.

Tot i així no vam votar a favor d’aquest proposta per que no la creiem innocent ja que creiem que aquesta proposta no és només un simple “canvi de denominació”, sinó que és el primer pas per, en una nova –i propera- valorització de llocs de treball, poder dotar aquests llocs de major puntuació i per tant incrementar els sous.

Els socialistes ens hi vam abstenir

7.- Modificació article 5 i 15.4 apartat 1 de l’acord condicions laborals empleats i empleades públiques Ajuntament del Masnou.

Hi vam votar a favor

8.- Nomenament del Jutge/sa de Pau substitut/a.

Hi vam votar a favor

9.- Nomenament dels i les representants municipals per a diferents organismes.

Hi vam votar a favor

10.- Aprovació inicial de la modificació parcial del vigent Reglament orgànic municipal (ROM) de l’Ajuntament del Masnou per a la introducció d’un nou títol sisè relatiu al personal directiu professional

Des del nostre grup es van presentat esmenes que no van ser acceptades i vam votar en contra. Podeu llegir íntegrament les esmenes ací.

Val a dir que amb aquesta modificació del ROM el govern vol crear la figura de Gerent, figura amb la que el nostre grup, d’entrada, estaria d’acord, però no de qualsevol forma.

Nosaltres amb les esmenes volíem que hi hagués transparència tant en la designació com en el seu cessament, que la persona que ostentes el lloc fos funcionari i que a més, aquest canvi no servís per establir directors de servei per sobre d’aquells funcionaris que culminessin regidories.

Els socialistes hi vam votar en contra

12.- Aprovació del pagament a l’avançada al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, de la totalitat de la minuta corresponent a l’any 2015.

Hi vam votar a favor

13.- Acceptació de les renúncies de subvencions atorgades a entitats de solidaritat i cooperació, any 2014.

Hi vam votar a favor

14.- Resolució del recurs de reposició interposat per l’empresa Transports Urbans del Masnou, SL contra l’acord del Ple de data 14 de maig de 2015 en virtut del qual s’aprova l’actualització de preus del compte d’explotació del servei de transport urbà.

Hi vam votar a favor

15.- Suggeriments i preguntes adreçats a l’Equip de govern

Vaig fer tot un seguit de preguntes al govern sobre temes del municipi com les problemes del Parc de Vallmora amb l’increment dels Horts il·legals o la no finalització del carrer adjacent, els problemes amb les dutxes a la platja, l’embargament dels Ajuts Socials o el Tancament del CAP i consultoris d’estiu per la generalitat.

Podeu llegir les preguntes ací.

Mocions

16.- Moció presentada pels grups municipals d’ERC-AM-MES-AM, CiU, C’s, CUP-PA, ICV-EUiA-E, PSC-CP i PP per a l’adhesió a la declaració del Maresme 2015.

Hi vam votar a favor.

17.- Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-CP de suport a la creació de la prestació “Garantia+55”.

Hi vam votar a favor

Podeu llegir la moció ací.

18.- Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PM de rebuig a la llei de seguretat ciutadana.

Tot i estar d’acord amb la part expositiva i amb bona part de les propostes d’acord, vam presentar esmenes i la CUP ens va acceptar l’esmena tercera, però no pas les altres, el que ens va obligar a abstenir-nos, especialment per recollir una esmena d’ERC que abundava en la desobediència municipal a la Llei. Possiblement presentem a setembre una moció de rebuig d’aquesta llei amb menys judicis de valor i, evidentment, amb la voluntat de canviar la llei.

Podeu llegir la moció ací.

Podeu llegir les nostres esmenes ací.

19.- Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA en nom de la Plataforma ciutadana per un nou model de la gestió del litoral.

Hi vam votar a favor.

20.- Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA-E sobre el transport urbà municipal.

Hi vam votar a favor.

Hi vam presentar esmenes que van ser rebutjades i que vam preferir retirar i no posar-les a votació per evitar que amb una majoria es modifiques la moció sense la voluntat del ponent, fet que es va agrair des del grup d’ICV-EUiA-E.

Podeu llegir la moció ací.

Podeu llegir les nostres esmenes ací.

21.- Moció presentada pel Grup Municipal de C’s per garantir que les banderes oficials de la vila onegin en tot moment.

Hi vam votar a favor.

Pels socialistes, aquesta és una moció neutra en la seva construcció però molt crítica en el fons ja que demana complir la llei de banderes que l’Ajuntament no compleix. També demana la retirada de les estelades dels fanals públics.

Pel nostre grup, la transgressió continuada de determinades normes i reglaments per part de l’Ajuntament és un símbol de tarannà poc democràtic. La permissivitat amb determinats col·lectius afins que incompleixen les ordenances municipals denota una manca de rigor i un alt grau de sectarisme.

Vam demanar al Sr. Alcalde que, de debò, fes d’alcalde de tots i no nomes d’uns quants, i compleixi i faci complir la legislació.

També en vam adreçar al Secretari de la corporació i a la resta de funcionaris de l’Ajuntament del Masnou per dir-los que tenen el nostre grup al seu costat, per recolzant-los i defensant-los, i per això els vam demanar que romanguin fidels a l’esperit del text de la Constitució i resta de normativa aplicable autonòmica i europea.

Els socialistes desitgem que les seves actuacions es fonamentin en decisions objectives i els encoratgem que demanin per escrit qualsevol ordre si creuen que aquesta els força a actuar de forma il·legal, impròpia o no ètica.

Podeu llegir la moció ací.

Podeu veure íntegrament el video del plenari ací.

Podu també llegir el breu resum que ha publicat el departament de comunicació de l’Ajuntament, ací.

Anuncios

Dijous 23 de juliol, ple ordinari al Masnou: Canvis a les inversions ja aprovades

19/julio/2015

Aquest dijous s’enceta de debò el mandat 2015-2019 amb el primer ple ordinari on es debatran temes molt importants pel municipi. Podeu llegir la informació que dona l’Ajuntament ací.

Al marge de les mocions que ja en parlarem més endavant n’hi ha un tema força interessant que m’agradaria destacar per la seva importància: Els canvis a les inversions ja aprovades

Aquest es correspon amb els punts 3 i 4 on es debatran sengles modificacions pressupostàries derivades de la proposta del govern a la modificació de les inversions per a l’any 2015 i que van ser aprovades per majoria absoluta com ja us vam informar.

Davant aquesta proposta del govern, el grup Municipal del PSC planteja una sèrie d’esmenes que podeu llegir ací i que bàsicament son:

Reforma accessos i entorn camp de futbol Masnou (162.500,00€)

Creiem oportuna la reforma dels accessos al camp de futbol però creiem que aquesta reforma ha d’acompanyar-se d’una solució definitiva per a la riera que passa junt els edificis del passatge sistres i el camp de futbol. La proposta mínima la tenim valorada en 100.000€, tot i que entenem que podria definir-se ara un projecte executiu amb un cost aproximat de 10.000€ per incorporar els costos de l’obra als propers pressupostos.

També estimem que l’amplitud de l’espai permetria ubicar el Casal de Barri, donat la centralitat d’aquest espai amb els barris afectats (Sistres, Bell Resguard i Amadeu I).

El nostre grup creu que cal dotar aquest espai d’una solució definitiva però acceptarà una solució temporal com la ubicació d’una instal·lació bàsica preconstruida (barracó) en aquest lloc. Aquesta solució està valorada en 30.000€

Reparacions Camí Ral (20.000€)

Vist l’estat del Camí Ral en molts dels seus trams se’ns fa difícil pensar que amb aquesta paupèrrima quantitat es pugui arranjar totes i cadascunes de les necessitats d’aquest espai.

Per aquest motiu voldríem una relació detallada dels arranjaments proposats i que s’incorporin altres que puguin suggerir-se.

Millores accessibilitat (- 125.000,00 €)

El nostre grup no pot acceptar la desaparició d’una partida pensada per garantir l’accessibilitat i la mobilitat a les persones en un municipi amb tantes mancances. Sabem que amb aquesta xifra no és suficient però és, evidentment, una bona senyal, motiu pel que proposem mantenir-la.

Estaríem disposats, però, a que la partida canviés de titularitat i s’adrecés a la regidoria de Projectes i Obres, encara que fos amb menor dotació, sempre i quant hi hagi un compromís reals del govern de presentar un projecte global pel Masnou.

Els socialistes proposem encetar un Pla Director de Millora Urbana que en tres fases (Diagnosi, Proposta i Aplicació) permeti iniciar les reformes per que en un termini de temps màxim de entre 12 i 20 anys transformi el nostre municipi el converteixi en una Vila molt més amable i acollidora.

Creiem molt important un debat obert, transparent i que compti amb el màxim de suport possible, ja que les inversions es van aprovar l’11 de desembre passat amb una majoria absoluta dels vots dels electes. Estimem, a més, que la participació de l’oposició no pot limitar-se a les votacions, pel que caldria establir comissions de seguiment de les obres aprovades.

Moltes de les modificacions fan referencia a projectes dels quals es desconeix la mes mínima informació tècnica i valoració econòmica, motiu pel que caldria acompanya la petita memòria tècnica d’una descripció detallada de les obres o millores a realitzar.


Resum del plenari d’ahir 9 de juliol de 2015

10/julio/2015

Ja us vam informar abans d’ahir que els electes érem convocats a un ple extraordinari on, entre altres temes es tractava el nou cartipàs municipal, el règim de sessions, la delegacions de competències, la creació dels grups municipals i l’aprovació de les assignacions econòmiques de electes.

Tal i com era previsible, la majoria del govern va tirar endavant els temes més polèmics tot i que cal dir que la majoria de temes van ser aprovats per unanimitat i nomes en tres temes van sorgir problemes: els punts 9, 10 i 11 de l’ordre del dia, punts que corresponen a les assignacions econòmiques a les persones membres de la corporació local i dels grups municipals, als règims de dedicació exclusiva i parcial dels regidors i regidores, i les seves retribucions i el darrer, al personal eventual.

El posicionament del PSC va ser d’abstenció al primer i contrari als altres dos. L’argumentari al nostre posicionament el podeu llegir seguidament amb la transcripció literal de les meves intervencions:

9.- Aprovació de les assignacions econòmiques a les persones membres de la corporació local i dels grups municipals.

Bon vespre.

El nostre grup sempre ha defensat unes retribucions justes per a les persones electes. Una retribució que pugui ser compatible amb altres ingressos i que faciliti a tothom el desenvolupament de la lloable activitat política. Una retribució, també, que obligui les persones electes a assistir de forma efectiva i treballar en el be de la comunitat sense que això pugui suposar una pèrdua en el seus ingressos tot i entenent que la dedicació a la política suposa, per se, una dedicació extra i que és una de les principals dificultats per conciliar la vida familiar per a la majoria de les persones que ens dediquem.

A més, els imports que avui es porten a aprovació son els mateixos que l’anterior govern va presentar i que ja van patir una important rebaixa els dos darrers mandats per adequar-se a la situació de crisi econòmica.

No estem d’acord, però, en la reducció efectiva dels ingressos pels grups municipals i que el darrer mandat ja va ser d’un 29% sobre el que es va acordar el 2008. Una nova reducció que limitarà i molt la tasca d’aquests per a fer el control dels òrgans de govern. El govern no ha intentat cercar un consens entre les forces i això no ens agrada. Ja el mandat passat vam criticar la rebaixa sense un consens de les forces i avui ho tornem a fer, més si tenim present que, com hem comentat ja, l’any 2007 es va crear una comissió ad hoc per a definir aquest tipus de despeses i que va contar amb la participació de tots els grups.

No volem dir que no ens hagin informat, que si ho han fet i els hi reconeixem, però ja era tot el peix venut, com molt be saben vostès.

Tot i així, tot i la nostra disconformitat amb la proposta, no volem votar en contra, motiu pel que el nostre grup s’abstindrà en aquesta votació.

10.- Determinació dels règims de dedicació exclusiva i parcial dels regidors i regidores, i les seves retribucions.

Bon vespre de nou.

Mantenim el discurs que hem fet abans: Creiem indispensable que l’activitat política es vegi remunerada, especialment per a les persones del govern que s’obliguen a la política de forma dedicada, ja sigui parcialment o de forma total.

I tot i que haguéssim estat d’acord plenament en el manteniment de les dedicacions que van aprovar-se en l’anterior mandat, que ja van incrementar-se, no estem gens d’acord en el nou increment que proposa el govern ja que no està prou injustificat. L’any 99 hi havia 3 dedicacions, igual que l’any 2003. L’any 2007 hi havia 4, l’any 2011 es van aprovar 6 i ara vostès pretenen aprovar-ne 8.

A més, no hi ha una relació entre les dedicacions i emoluments que percebran i les tasques a desenvolupar existint autèntiques i flagrants descompensacions. És evident que ha primat l’estratègia i el panxacontentisme que una autèntica visió de govern. I això, Sr. Alcalde, li marcarà tot el mandat.

Sort en tenim que, com vostè ha manifestat recentment en alguna publicació comarcal, “exercirà el càrrec les 24 hores del dia”, “serà un alcalde present en el dia a dia de l’Ajuntament” i que “el seu tarannà és diferent i hi haurà un seguiment fil per randa del que passa durant el mandat per part de l’alcaldia” que esperem que a més d’una gens velada crítica cap a l’anterior Alcalde sigui una realitat i s’hi dediqui de debò.

Nosaltres no podem donar suport a aquesta proposta que creiem exagerada i totalment injustificat l’increment desmesurat de dedicacions i per això hi votarem en contra.

11.- Aprovació personal eventual.

Bon vespre.

Estem d’acord en que l’Alcalde disposi d’una persona de suport, un càrrec de confiança, exactament igual que han fet els altres governs que l’han precedit.

A diferència d’aquest, però, la persona que han designat és una professional de l’Ajuntament que va promocionar recentment en un càrrec que van argumentar com de gran responsabilitat. Nosaltres no volem entrar en la idoneïtat de la persona pel càrrec ja que aquesta decisió li correspon a Vostè, Sr. Alcalde, però si que creiem que suposarà una pèrdua sensible per a l’organigrama municipal mentre no es cobreixi la plaça, fet pel que vetllarem que sigui el més aviat possible.

El govern, a més, proposa que aquesta plaça tingui una dotació salarial de més de 42.000 euros. El nostre grup creiem que l’increment salarial no s’ajusta a les tasques a realitzar o, si més no, no ha rebut suficient informació per poder valorar-ho.

L’any 2007 aquesta plaça és va dotar de poc més de 29.000 euros. Vostès, l’any 2011 ja van incrementar la seva dotació en 6.000 euros arribant als 35.500 i ara pugen l’aposta fins els 42.300, 7.000 euros més….

No creiem oportuna ni la situació d’estres al departament on la nova Cap de Gabinet desenvolupava la seva activitat i no veiem justificat l’increment salarial, motiu per que el nostre grup hi votarà en contra.


Dijous 9 de juliol, ple extraordinari al Masnou: Aprovació del cartipàs

08/julio/2015

Demà dijous 9 de juliol de 2015 estem convocats a un plenari extraordinari per aprovar el nou cartipàs municipal, el règim de sessions, la delegacions de competències, la creació dels grups municipals i l’aprovació de les assignacions econòmiques de electes.

L’any 2013 el govern del PP va aprovar la llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) que serà d’aplicació íntegra per aquest mandat. Aquesta norma, tal i com descriu Josep Mir al seu llibre “Ajuntament fàcil + transparent” editat per la FMC, “amb l’excusa de la necessitat de combatre el dèficit i limitar el deute, aquesta reforma passa a un oblidat segon pla el principi que havia estat signa d’identitat del règim local espanyol des de la transició, el d’autonomia local, i posa l’accent en el control i les restriccions (…)”.

Una visió general de la proposta presentada pel govern és, sens dubte, el compliment de les limitacions establertes per la LRSAL, que –tot s’ha de dir- incrementa en molt el que aquest ajuntament disposava des de sempre, provocant un efecte contrari a la prudència mostrada pels diferents governs.

Com podreu comprovar per la taula següent, l’evolució del nombre d’electes amb dedicacions parcials i exclusives s’ha disparat:

Dedicacions
Parcials Totals TOTAL
1999-2003 0 3 3
2003-2007 0 3 3
2007-2011 2 2 4
2011-2015 3 3 6
2015-2019 3 5 8

Curiosament, ara que hi ha un Alcalde d’ERC, és quan més s’ha incrementat aquestes dedicacions. És clar que, per aquest partit, no és el mateix estar a l’oposició que governar i menys ostentar l’Alcaldia. 

Nosaltres hem defensat sempre les retribucions dels càrrecs electes. De fet, el que vaig dir el 2011 sobre els sous dels electes ho mantinc ara… Pel que sembla, altres canvien de parer segons els toqui govern o oposició.

Podeu llegir el text sencer de les propostes del plenari de dijous ací.

Podeu conèixer més sobre la llei LRSAL:

 


A %d blogueros les gusta esto: