Ningú conjuga el verb “dimitir” al Masnou ( 1/6)

30/junio/2016

Ha passat ja més d’una setmana des de que vaig demanar públicament la dimissió de la regidora Sra. Silvia Folch i la del Alcalde del Masnou, Sr. Jaume Oliveras i ningú no mou fitxa.

Passada la Festa Major i la treva tàcita que va comportar, de nou exigim la dimissió de la primera per mentir i del segon per consentir-ho i donar-hi suport.

Quines són, però, les mentides de la Sra. Folch?

Si repassem el vídeo del darrer plenari, podem destacar unes poques que anirem relacionant en successives entrades, fins a set en total, que desgranaran les mentides que han dit la regidora Folch i l’Alcalde i que, ara per ara, el govern del Masnou comparteix.

Primera part de la intervenció de la regidora Silvia Folch

Mentida 1: Suposades Converses

La regidora Folch intenta basar el seu argument en el fet de generar dubtes respecte la meva versió i, d’entrada, parla de “suposades converses”, com si aquestes no haguessin existit o formessin part de la meva imaginació.

Gens més allunyat de la realitat. Les converses han existit, tres oficials i dues extraoficials en trobades fortuïtes.

De les tres trobades oficials, les dos primeres van ser al despatx d’Alcaldia entre aquest regidor, l’Alcalde i la Regidora amb poca memòria Sra. Silvia Folch, els dies 10 i 25 de febrer respectivament. La tercera, el 9 de maig, va tenir lloc al despatx de la Regidora Folch a Recursos Humans.

Mentida 2: No ha manifestat mai la seva disconformitat amb el Caporal Miracle

A la reunió mantinguda el passat 9 de maig la Sra. Folch va manifestar que el Caporal Miracle havia estat destituït per “una pèrdua de confiança envers l’Alcalde, fets que no succeeixen en un matí sinó durant aquest any que porto com a regidora”. Va afirmar que el Caporal Miracle “li havia posat molts obstacles en el seu dia a dia, moltíssims”. Que no havia fet el Control de la Sala, que no informava en temps i forma, que havia desatès instruccions i que havia penjat el telèfon a l’Alcalde per una bandera.

Mentida 3: El Caporal Miracle ha estat remogut per unes acusacions i amenaces a xarxes socials.

A la mateixa reunió, la Sra. Folch va dir-me que havia estat destituït d’un lloc de lliure designació exclusivament per no complir amb les obligacions de Cap de Sala; mentre que per la nota publicada a les xarxes socials li obririen un expedient per determinar si hi havia o no responsabilitat, però que no tenia res a veure en la seva destitució.

18 dies després a aquesta afirmació, el govern del Masnou va publicar una nota (podeu llegir ací) en sentit totalment contrari i que vaig criticar en una noticia que podeu llegir ací, posicionament que la Regidora Folch va defensar públicament al plenari com haureu pogut sentir.

Demà, més…

Anuncios

Vídeos del Plenari de 16 de juny: Intervencions d’Ernest Suñé, Jaume Oliveras i Silvia Folch

23/junio/2016

Ja vaig avançar la meva intervenció en el post que vaig publicar i que podeu tornar a llegir ací, ara però, podreu sentir-la. També podreu escoltar les respostes de la regidora Sra. Silvia Folch i de l’Alcalde Sr. Jaume Oliveras així com la rèplica que em van permetre fer.

Recordeu, a més, que vam tenir dimarts passat una junta de Portaveus a la que hi vaig assistir i de la que vaig donar compte en aquest post on demano la dimissió de l’Alcalde i la Regidora Folch.

Vosaltres mateixos jutjareu…

Intervenció Ernest Suñé

Recordeu que entre el minut 7 i el 17 es va interrompre però despres continuo parlant…

Intervenció i rèplica Sr. Oliveras i Sra. Folch

Rèplica final d’Ernest Suñé


Exigim la dimissió de la Sra. Silvia Folch per mentir i la de l’Alcalde per consentir-ho.

22/junio/2016
Sota sospita...

Demanem les seves dimissions…

Ahir a les 19 hores érem convocats per l’Alcalde a una Junta de Portaveus Urgent i extraordinària on el govern havia d’explicar el procés de funcionarització que els socialistes afirmem que està ple de de vicis i hauria de ser revisat d’ofici i que per la negativa del govern hem denunciat a la Fiscalia anticorrupció.

A la taula, presidida per l’Alcalde, a mes de tots els portaveus dels partits amb representació municipal hi havia el Secretari, l’Interventor i la Cap de Recursos Humans.

Va obrir el torn de paraules l’Alcalde i el va seguir la Sra. Folch, tots dos amb arguments difusos, poc consistents i sense aportar cap nova proba o document que avales el procés de funcionarització.

En acabar, diversos partits els van plantejar preguntes basades en el que vaig dir al plenari, però les seves respostes van generar encara més dubtes als assistents, i la seva negativa a fer una revisió d’ofici, fonamentada en arguments gens realistes.

Un cop van acabar les preguntes i l’Alcalde era disposat a donar per finalitzada la junta, vaig demanar la paraula per a fer una declaració que podeu llegir ací.

No vaig poder acabar. En un moment donat, l’Alcalde, igual que va succeir al ple, va dir que no podia seguir, va donar per finalitzada la Junta i va exigir que no demanar, que tothom s’aixequés de la sala. Jo vaig dir que els portaveus que volguessin podrien seguir per escoltar el que havia de dir però l’Alcalde, cridant va dir “No els autoritzo a fer us d’aquesta sala, fora tothom d’ací. No tenen permís per seguir”, el que ens va obligar a l’oposició a anar a la Sala de Regidors on vam continuar la reunió i seguir parlant i escoltant sobre el tema i vam consensuar una primer posició comuna en els fets que han d’esdevenir.

En marxar de la reunió, l’Alcalde i la resta de les persones que no eren amb l’oposició van anar al despatx d’alcaldia, i puc dir-vos, per fonts ben informades que, la regidora Silvia Folch va confessar, entre plors, que havia mentit a aquest regidor, que havia mentit als companys de govern i que havia mentit al Plenari i ho justificava per la forta pressió que suporta.

Nosaltres, els socialistes, volem alliberar-la de la pressió i per això exigim la seva dimissió i també la de l’Alcalde pel grau de complicitat i, si més no, consentir el que ha passat.


Sobre la Nota Informativa del govern del Masnou arran de la denuncia presentada davant la Fiscalia Anticorrupció per presumpta prevaricació en el procés de funcionarització.

21/junio/2016

Vista la nota informativa del govern del Masnou arran de la denuncia presentada davant la Fiscalia Anticorrupció per presumpta prevaricació en el procés de funcionarització, m’agradaria fer unes puntualitzacions ja que, com acostuma a ser habitual en aquest govern, en comptes d’aclarir els fets i proposar solucions als greus fets denunciant, trasllada una cortina de fum i obvia les mes importants. Si m’ho permeten, rebatre una a una les explicacions del govern del Masnou:

El plenari de dijous passat vaig fer públic que el 30 de maig havia presentat denuncia davant la Fiscalia Anticorrupció per presumpta prevaricació en el procés de funcionarització contra l’Alcalde del Masnou, Sr. Jaume Oliveras, la Tinent d’Alcalde Silvia Folch i els funcionaris que haguessin avalat els processos de funcionarització.

Podeu llegir ací la intervenció que volia fer i que no va poder ser davant de l’actitud poc democràtica del Sr. Oliveras. Dit això, passem a rebatre la nota del govern:

El procés de funcionarització de personal laboral fix iniciat l’any 2014 per l’Ajuntament del Masnou ha estat en tot moment correcte i s’ha realitzat d’acord amb els procediments legals establerts.

No. Tal i com he denunciat davant la Fiscalia Anticorrupció, l’Ajuntament del Masnou ha obviat una sèrie de requisits imprescindibles al permetre que persones que no compleixen amb els mateixos poguessin participar en aquest procés.

D’acord amb la Disposició transitòria Segona de l’EBEP, nomes poden participar el personal laboral fix que obtingués aquesta categoria abans del 13 de maig del 2007 i que desenvolupi tasques de funcionari.

Aquests processos han de fer-se de forma restringida i amb moderació i no com el que ha fet l’Ajuntament que ha convertit el procés en un frau de llei.

En aquest sentit cal recordar la jurisprudència del TC (Sentència 302/1993, de 9 de novembre), en el sentit  de que «la promoción interna de los funcionarios a través del trabajo, no puede confundirse con una patente para excluir la vigencia de los principios constitucionales, de modo que nada permite al legislador estatal o autonómico transgredir los límites que la Constitución impone a su libertad de configuración normativa, y menos cuando está en juego un derecho con rango fundamental como el de la igualdad de acceso de todos los ciudadanos a las funciones públicas».

Aquest procés forma part d’un dels múltiples processos iniciats pels ajuntaments a partir de l’aprovació de l’LRSAL (Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, 2013), que obliga a que determinats llocs de treball siguin ocupats per personal funcionari.

No. Aquest procés res te a veure amb l’aprovació de LRSAL, norma posterior a l’EBEP i que, si be és cert que a la Disposició Derogatòria anul·la la disposició addicional segona i la disposició transitòria setena de la Llei 7/2007 (EBEP), res no diu –i per tant manté el vigor- de la disposició transitòria segona que estableix els requisit ineludible de la data esmentat anteriorment.

De fet, el RD 5/2015 pel que s’aprova el text refós de l’EBEP i que incorpora els canvis establerts per la LRSAL, manté la disposició transitòria segona en els mateixos termes i condicions que al 2007, que es a la fi la norma que s’ha conculcat.

Al llarg de tot aquest procés, l’Ajuntament del Masnou ha comptat amb l’assessorament de diferents organismes supramunicipals, com la Diputació de Barcelona o la Federació de Municipis de Catalunya.

No. Enlloc hi consta cap informe, document, nota, o altri  de qualsevol entitat supramunicipal que acrediti que el procés s’ajusta a norma. En una maniobra de confusió, el govern del Masnou vol fer creure que la cessió de tècnics per a participar dins els tribunals d’avaluació suposa l’acceptació tàcita del procés i no és així.

La documentació emesa pel departament de Recursos Humans manca d’informació concreta, específica i imprescindible per que qualsevol de les persones membre del Tribunal d’avaluació pogués discriminar el personal que compleix del que no compleix. Ací rau el frau de llei i res te a veure amb que hagi hagut funcionaris o tècnics d’altres administracions en el procés de selecció.

L’alcalde del Masnou ha convocat pel proper dimarts una Junta de Portaveus extraordinària per tal de tractar aquesta qüestió amb la resta de grups municipals.

Cert. Avui a la tarda, a partir de les 19:00 hores hi ha convocada la Junta de Portaveus i es tractarà aquesta qüestió.

El Govern Municipal vol manifestar la seva confiança en els seus equips tècnics i al conjunt dels seus treballadors municipals en la tasca que duen a terme.

Jo també m’adhereixo en donar suport en aquelles persones que desenvolupen la seva tasca amb professionalitat i voluntat de servei amb ple respecte de la legalitat. Els que no ho fan així han de saber que no tenen el meu suport ni el del partit que represento.


Intervenció Ernest Suñé al Plenari de 16/06/2016: Denuncia davant la Fiscalia Anticorrupció pel presumpte delicte de prevaricació, contra l’Alcalde Sr. Oliveras, la regidora Sra. Folch i altres.

16/junio/2016
Sota sospita...

Sota sospita…

A continuació transcric el literal de la meva intervenció en el plenari de dijous 16 de juny de 2016. També podeu llegir la Nota de Premsa que el Grup Municipal del PSC del Masnou ha fet amb aquest motiu.

La passada campanya electoral els socialistes la vam basar en un decàleg denominat “Els punts clau del canvi positiu”. El primer punt titulat “Honradesa, honestedat i transparència” deia: “Impregnarem d’honradesa i total honestedat la nostra gestió com a polítics i rebutjarem qualsevol forma de corrupció.”.

Em dol explicar que el passat 30 de maig vaig presentar denúncia davant la fiscalia anticorrupció per la comissió del presumpte delicte de prevaricació, contra l’Alcalde Sr. Oliveras, la regidora Sra. Folch i els tècnics que haguessin avalat els processos de funcionarització realitzats en aquest ajuntament.

Aquests processos es basen en la Disposició transitòria segona de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) i permeten que personal laboral que compleixi unes condicions pugui accedir al lloc de funcionari. Aquestes condicions son:

  1. Ser personal laboral fix
  2. Haver adquirit aquesta condició abans del 13 de maig del 2007.
  3. Que desenvolupi tasques de funcionari.

Aquest regidor ha constatat que el procés realitzat pel govern d’ERC i CiU no ha estat ajustat a la legalitat vigent i incorpora vicis greus en la seva execució que podrien comportar l’anul·labilitat de tot el procediment.

Lee el resto de esta entrada »


A %d blogueros les gusta esto: