El Parc Vallmora

30/marzo/2017

Després de molts esforços, el passat 19 de febrer es va inaugurar la primera fase del Parc de Vallmora. El govern del Masnou i especialment ERC ha aprofitat aquesta fita per posar-se una medalla que, sense desmerèixer la part que li toca, no és ni de lluny exclusivament seva.

Els socialistes hem tingut sempre el parc com una part essencial del municipi i ha estat una exigència en tots els nostres programes electorals des de que soc militant. I no hem estat els únics.

Cal endarrerir-se molts anys per entendre els orígens d’aquest espai i la seva evolució fins convertir-se en el que és ara. Aquesta ha estat la conquesta de moltes persones i és legítim i necessari recordar el que van fer per que avui, la ciutadania del Masnou, disposem d’aquest espai.

El primer planejament urbanístic del Masnou en democràcia, es redacta els primers anys 80 del segle passat, i ja incorpora la previsió per a un futur parc urbà de més de 50.000 m2. El sistema programat per obtenir-ne els terrenys és el d’expropiació, és a dir, caldrà que l’ajuntament adquireixi els terrenys per tal de poder actuar en ells.

Un temps més tard, cap a l’any 1986-87, l’ajuntament de llavors encapçalat per l’alcalde Josep Azuara (CiU) acorda posar a la venda l’aprofitament urbanístic del Pla parcial Caramar (pla que urbanitza els carrers Joan Miró i Josep Irla), consistent en unes parcel·les edificables al principi del carrer Josep Irla, de les quals se n’obtenen 25 milions de pessetes. Aquests diners es decideix que s’utilitzin per a l’adquisició de terrenys per al futur parc Vallmora.

Aquesta adquisició, lamentablement, no es realitzarà mai i els 25 milions romandran inactius en un compte de l’ajuntament durant molts anys més.

No serà fins l’any 2002-03, quan s’urbanitza el Pla parcial de Can Jordana, que s’incorpora una part del futur parc com aprofitament urbanístic del sector. Alhora, en posteriors modificacions del planejament apareixen els requeriments pel que fa a la xarxa viària (Torrent Vallmora i enllaç de Sant Crispí amb el carrer de Montevideo) i, sobretot, el Pla parcial 10 Llevant (conegut també com La Colomina) que es planteja com un planejament derivat discontinu que programa la cessió (a través de la seva adquisició) d’una part important dels terrenys pendents del parc (prop de 20.000 m2), com a compensació a l’edificabilitat proposada al pla.

Els terrenys que encara falten es varen anar adquirint durant els dos mandats encapçalats per l’Eduard Gisbert com alcalde, Màxim Fàbregas com a Regidor d’Urbanisme i Enric Folch com a Regidor de Projectes i Obres, entre els anys 2003 a 2011 i els corresponents governs de PSC-ERC-ICV, primer, i PSC-ICV després.

Som ja a l’any 2011 i l’equip de govern encarrega el projecte del parc Vallmora a l’estudi Batlle i Roig Arquitectes, seleccionat a través d’un concurs entre cinc equips de prestigiosos tècnics. Alhora, els serveis tècnics municipals han iniciat els contactes amb Fecsa-Endesa, per tal de desviar i soterrar les línies de mitja tensió que creuen el parc.

Les negociacions per al desviament es duen a terme pel nou govern de l’alcalde Pere Parés amb Eduard Garcia com a Regidor d’Urbanisme, acordant la xifra de 150.000 Euros per aquesta acció la qual finalitza gairebé a finals del mandat.

El nou govern sortit de les eleccions de 2015, amb Jaume Oliveras d’alcalde, disposa de la via lliure per encetar el projecte i tot i els problemes derivats de la renúncia de l’empresa adjudicatària, finalitza la primera fase, que es va inaugurar el mes passat.

El Parc de Vallmora d’avui ha estat la suma de moltes persones en un esforç continuat des dels anys 80 fins avui, encara que alguns ho oblidin.

Gràcies a tots els que d’una forma o altri heu participat, pel vostre esforç Vallmora és avui una realitat.

 

Nota: Aquest escrit ha estat possible per la inestimable ajuda d’Enric Folch, un dels promotors del Parc, ànima del seu disseny i treballador incombustible en la recerca d’espais públics, acurats, útils i de qualitat.

Els pressupostos de la Generalitat obliden El Masnou

29/marzo/2017

Alicia Romero defensant les esmenes del PSC al Parlament

El passat dimecres dia 22 de març el Parlament va aprovar definitivament el Pressupost de la Generalitat per al 2017.

Des del PSC del Masnou vam proposar dues esmenes molt concretes vinculades a necessitats reals del municipi i de competència de la Generalitat, la rehabilitació integra de la centenària Escola d’Ocata i la creació d’un nou equipament per a l’Escola de Música.

No cal que justifiquem la necessitat d’ambdues propostes, la primera, per la situació de feblesa estructural i manca d’adaptació a les normatives vigents i les dues per la precarietat amb que treballen cada dia.

Esmenes que van ser debatudes i defensades per la nostra diputada Alicia Romero que va fer una molt bona feina.

Lamentablement, el govern de la Generalitat va rebutjar les dues propostes que no formaran part del pressupost per a l’any vinent. Queda clar que les seves prioritats no passen per la nostra vila.

Seguim treballant. Us seguirem informant


El PSC proposa una Consulta Popular per recuperar el Port del #Masnou

23/diciembre/2016

consultapopularportmasnouAl plenari d’ahir dijous 22 de desembre, el grup municipal del PSC del Masnou, en veure rebutjada la seva proposta de crear una comissió per reclamar la titularitat del Port Esportiu (que us vaig explicar en un altre post), va lliurar una nova proposta per que el plenari autoritzi una Consulta Popular No Referendària amb la pregunta “Vol que el Govern del Masnou inicií la tramitació de la reclamació de la titularitat municipal del Port Esportiu i negociï amb la Generalitat un acord que garanteixi la reversió en perfectes condicions i sense cap cost econòmic?”.

Podeu llegir ací la proposta que reclama una Consulta Popular No Referendària.


Proposta d’acord per Municipalitzar Port del #MASNOU #ELMASNOU #PLEMASNOU

03/diciembre/2016

20161129-_2_0-recuperem-el-port-del-masnou-portada

El proper Ple que tindrà lloc el 22 de desembre d’enguany es debatrà la proposta d’acord presentada pel PSC del Masnou per iniciar els tràmits per reclamar la titularitat del Port i municipalitzar-lo. Podeu llegir ací la proposta d’acord presentada i que caldrà votar i que esperem que sigui aprovada per unanimitat.

Basem la nostra petició en que la concessió, que està pròxima a finalitzar, està subjecte a una sèrie de condicions d’obligat compliment entre les que destaquen les clàusules:

  • 17.- Quan per venciment del termini de la concessió es produeixi la reversió, quedaran extingits automàticament els drets reals o personals que poguessin ostentar terceres persones sobre el domini públic ocupat i les obres i instal·lacions objecte de la reversió.
  • 18.- Finalitzat el termini atorgat, revertiran a l’administració els terrenys, obres i instal·lacions objecte de la concessió.
  • 19.- La zona de servei del port, per ser una unitat imprescindible per a la seva explotació, en finalitzar el termini de la concessió revertirà íntegrament a l’Administració encara que estigui constituïda, parcialment o totalment, per terrenys de propietat particular, (…) aquesta terrenys adquiriran la condició i caràcter d’ús i domini públic, sense que l’interessat tingui dret a cap indemnització.

Aquesta és una posició que ja vam fer pública durant la campanya de les municipals i que va ser recollida per diversos mitjans de premsa com ja us vaig informar. Aquesta proposta va ser presentada públicament i es va elaborar un document de treball  que ara hem actualitzat amb la proposta socialista per a la reversió del Port Esportiu del Masnou i canviar el model de gestió privada a gestió municipal. Podeu llegir ací la noticia que vam publicar el seu dia.

Des del PSC del Masnou entenem que cal dotar d’una visió global els usos del Port, de forma que, per exemple, l’aparcament pugui ser utilitzat tot o una bona part de forma gratuïta pels masnovins mentre que els que no ho siguin paguin un preu reduït amb un funcionament similar al de les zones taronges de la nostra Vila; o que els preus dels amarratges i dels locals s’ajustin a la realitat econòmica i permetin ajustar els preus que actualment estan abonant per que s’adeqüi als costos reals de forma que cada un d’ells repercuteixi les despeses que realitza en llum, aigua i escombraries.

Tanmateix creiem imprescindible establir un acord amb el Club Nàutic del Masnou, motor de l’esport nàutic a la nostra Vila i que, mitjançant un conveni de col·laboració, podria encarregar-se de la gestió esportiva integral el que permetria, per exemple, establir en el local municipal un centre d’alt rendiment per tot tipus d’esports nàutics. Aquest acord hauria de contemplar la gratuïtat de cursos de formació per als alumnes de totes les escoles del Masnou per apropar-los a la pràctica esportiva nàutica.

Nostra proposta demana crear, en el termini màxim de tres mesos, una comissió de treball especial encarregada d’elaborar un pla estratègic per reclamar la titularitat del Port Esportiu que s’acompanyarà d’una proposta de memòria econòmica i que haurà de quedar enllestit en un any i que aquest sigui votat pel plenari abans de tres mesos de la seva elaboració.

Així assentarem les bases del futur Port del Masnou.


El relato socialista: imagina lo que podemos hacer juntos, imagina lo que nos queda por hacer.

12/enero/2016

El relato debe sustentarse sobre la base de los valores e ideas que queremos transmitir”.
Antoni Gutiérrez Rubí

El relato, la narración, es la llave de todo”.
Stanley Greenberg

En política también todo es temporario, lo que no pierde vigencia es el valor de una historia bien contada”.
Orlando D’Adamo y Virginia García Beaudoux

Los socialistas tenemos un proyecto de futuro para España. Un proyecto que se ha trabajado intensamente, basado en la preocupación por los demás y la responsabilidad, y que nos ha permitido definir una clara propuesta federal que dé paso a un país de oportunidades, donde las personas crezcan y progresen. Un país que recupere el conocimiento y la juventud que hubo de salir al extranjero para encontrar un futuro que le fue negado.

Un proyecto construido sobre los pilares de la democracia, el conocimiento y una recuperación económica justa e inclusiva y que, además, está propuesto desde la igualdad, eje principal de nuestro proyecto. Porque queremos un país en el que se respete a las mujeres y a todas las personas que piensan y se sienten diferentes. Un país en el que se rebajen las tasas de pobreza y se incrementen las de solidaridad.

Los socialistas proponemos una reforma constitucional para la convivencia y el entendimiento, que llevaremos a cabo desde el consenso. Una reforma en la que todos tendrán la oportunidad de aportar su opinión y que se trabajará con una visión de futuro sin más límites en los debates que la búsqueda del consenso mayoritario.

Esa reforma que proponemos gira en torno a cinco líneas maestras: la incorporación de nuevos derechos y libertades, la mejora de la calidad democrática, el blindaje del Estado del Bienestar, la construcción europea y la del modelo federal. Este último eje, fundamental para propiciar la convivencia y el encaje de Cataluña en España, se basa en la Declaración de Granada de 2013, de la que los socialistas nos sentimos orgullosos ya que estableció las condiciones concretas de la propuesta federal socialista.

Efectivamente, los socialistas queremos una España federal en la que se delimiten las competencias del Estado y se cedan las demás a las comunidades autónomas; una reforma que establezca en el texto constitucional los principios del sistema de financiación y los instrumentos concretos de cooperación y lealtad institucional.

Queremos descentralizar el estado y hacer copartícipes y corresponsables a las Comunidades Autónomas de mayores cotas competenciales para que asuman a la par más estado. Porque entendemos que hay que poner unas reglas de juego claras e iguales para todos en los que la financiación no sea el problema sino la solución como elemento real de redistribución de la riqueza, con una propuesta de sistema de financiación estable, independiente y riguroso.

Una reforma constitucional que ampliará el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación y asegurará la universalidad de la Sanidad o el acceso a la Educación a través de una dotación presupuestaria suficiente. Una reforma que velará por el Medio Ambiente como un valor fundamental más de nuestra sociedad.

Porque queremos mejorar la educación a todos los niveles en la búsqueda de la excelencia con un acuerdo que englobe a todos los sectores afectados; un proyecto inclusivo, abierto y formador de personas y que sea consensuado y refrendado para garantizar su continuidad en el tiempo. Porque queremos mejorar la calidad y prestaciones del actual modelo de sanidad pública universal.

En definitiva, una modificación que pretende el reforzamiento del Estado del Bienestar con el compromiso explícito de anteponer el blindaje de los derechos sociales sobre el pago de la deuda o lo que es lo mismo, revertir las consecuencias de lo dispuesto en el artículo 135 de la CE.

Una reforma constitucional que garantice la independencia real de la justicia y establezca mecanismos transparentes de elección de sus miembros y que mantenga por ley un sistema de financiación independiente y estable. Una reforma que convierta el Senado en la cámara de representación territorial en la que se debatan los problemas de las diferentes federaciones.

Una reforma constitucional que permita mejorar la calidad democrática a través de espacios de participación ciudadana, en los que residirá de forma directa la validación de las decisiones legislativas sobre temas básicos como educación, sanidad, derechos civiles y sociales. Una reforma en la que se plasmen los valores que definan la actividad política de nuestro país, un nuevo contrato social basado en la honradez, ética, servicio y confianza.

En definitiva, una reforma constitucional que integre los valores de la justicia, libertad, equidad e igualdad y que a su vez transmita su visión ética a todos los niveles de la sociedad y a la par garantice unos buenos gobiernos para un futuro mejor.

Una reforma constitucional que se presentará a la ciudadanía para su aprobación en referéndum.

En definitiva, los socialistas entendemos que esta «Constitución de derechos», como la ha definido nuestro Secretario General, es una propuesta nueva e ilusionante que ponemos a la disposición de todos los partidos políticos y la ciudadanía para ser debatida y aprobada y promover así una nueva transición en España.

Éste es nuestro relato. Imagina todo lo que podemos hacer juntos, imagina todo lo que nos queda por hacer.


Proposta socialista pel “Casal dels Tres Barris”.

10/diciembre/2015

CASAL DELS TRES BARRIS – PROPOSTA SOCIALISTA

Ja us vam avançar la setmana passada que baixaven les aigües mogudes al Masnou per la pèssima gestió que el govern d’ERC i CiU estaven fent amb els barris del Bell Resguard, Rosa Sensat i Amadeu I per la ubicació d’un centre cívic i de les característiques d’aquest.

La ubicació ha anat rebotant com si d’una pilota es tractés, primer al mirador del Bell Resguardproposta original d’ERC-, després a la zona verda de l’antic hivernacle i ara a l’antiga “Casa dels Masovers”.

El format també ha canviat, del barracó prefabricat a la reconversió de l’esmentada “Casa dels Masovers”, tot amb excessiva improvisació i pressa i sense el consens necessari per aquest tipus d’inversions.

Els socialistes tenim una proposta que ja vam defensar durant la campanya i que posem al vostre abast definida i quantificada esperant que sigui millorada per les aportacions venials i els serveis tècnics municipals.

Es tracta d’una proposta que pretén assentar les bases del consens de les forces polítiques del Masnou en un tema important tant pels barris afectats com per la resta del Masnou.

Creiem adient que els serveis tècnics incorporin els canvis tècnics necessaris per a poder dur-la a la pràctica, prèvia presentació pública del projecte.

Tenim clar que la millor solució és un projecte de futur on totes les parts surtin beneficiades a mig i llarg termini i per això defugim de propostes forçades que no donen solució a les demandes plantejades.

Creiem que el govern ha de liderar aquest tema, però fer-ho sense consens ni dels barris afectats ni de totes les forces polítiques pot suposar un greuge insalvable i per això estenem la nostra ma.

 


ERC y CiU han convertido Bell Resguard en un polvorín!!!!

01/diciembre/2015

Anunciaba desde éste foro que la gestión que ERC y CiU, actual gobierno del Masnou, respecto del Casal de Barrio de esta zona estaba siendo poco transparente y que, en todo caso, desde la asociación de vecinos no se había trasladado a los vecinos las múltiples reuniones que habían mantenido ámbos.

Este hecho lo comunique personalmente a varios miembros del gobierno e incluso advertí en diversos plenos municipales, primero, en el mes de julio, cuando aprobamos conjuntamente la modificación de las inversiones que específicamente, y comentando la reforma del acceso al campo de fútbol que entendimos como muy oportuna, pedimos que se acompañase de una solucion definitiva para la Riera de Sistrés y además, debido a la amplitud del espacio, se ubicase el Casal, que denominamos “Dels Tres Barris”, haciendo referencia a la proximidad de Rosa Sensat, Bell Resguard y Amadeu I, ya que su centralidad beneficiaría a todos por igual, rechazando la idea del gobierno que el mismo se ubicase inicialmente en el mirador de Bell Resguard y posteriormente en la zona verde frente a la Casa del Marqués, lugares en los que evidentemente supondrían un incremento del tránsito de personas y de vehículos y un generador de conflictos, como podéis ver en el vídeo que sigue.

Lo mismo ocurrió en el pleno pasado. Por dos veces, la primera como sugerencia al gobierno y la segunda a raíz de una moción presentada por Frans Avilés, que había sido vecino del barrio, moción que, por cierto fue rechazada por el gobierno.

Podéis ver la primera intervención en el siguiente vídeo.

Podéis ver la segunda intervención en el siguiente vídeo.

Parece ser que la reunión a la que hago referencia en el último vídeo no ha ido del todo bien. Tanto es así que una persona ha enviado a diferentes departamentos y grupos municipales un mensaje muy duro mientras personas que asistieron a la reunión la califican de “desastre” en la que un Alcalde “mal educado”, “cacique”, “irrespetuoso” y “gritón”, manifestó que “la decisión estaba tomada”, coincidiendo con el contenido del mensaje que a continuación reproduzco. Omito el nombre del vecino ya que se trata en definitiva de un mensaje privado, pero el contenido, altamente esclarecedor se publica de forma literal.

Asunto: CASAL BELLRESGUARD

El Masnou, 1 de diciembre de 2015

¿Decepción, desilusión, manipulación, engaño, mentira, intereses creados, compra de votos…?

Dudo en cómo calificar las actuaciones promovidas por el Sr. Alcalde de El Masnou y su equipo de “gobierno” en las convocatorias para informar y pedir comentarios…

“La decisión está tomada, al menos en lo que respecta al casal de Bellresguard” así acabó la reunión de ayer en el Ajuntament con un grupo de vecinos de la zona Bellresguard, Mirador, Can Targa, etc.

“Leeremos todas y cada una de las sugerencias, propuestas, iniciativas…” La decisión está tomada…

Hace unas semanas, esta era la llamada a la ciudadanía desde la web del Ajuntament:

 “El dilluns 9 de novembre comencen les audiències públiques organitzades per l’Equip de Govern perquè els masnovins i masnovines puguin fer les seves consultes i aportacions al Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2015-2019. El document que es presentarà vol ser el recull dels objectius més importants que es planteja assolir el Govern Municipal durant el període 2015-2019, així com de les actuacions que es creuen necessàries per assolir-los. Va ser aprovat inicialment per Junta de Govern Local el 15 d’octubre. Ara, es vol enriquir amb les aportacions i consultes que pugui fer la població mitjançant el formulari en línia (fins al 12 de novembre) i, també, amb els comentaris que es puguin fer a les tres audiències públiques de presentació del Pla, que tindran lloc el 9 de novembre a Els Vienesos, el dia 10 a la Casa del Marquès, i el dia 12 a la segona planta de Can Malet (aquesta havia estat prevista inicialment per al dia 11, però se n’ha modificat la data). Les tres presentacions seran a les 19.30h”.

El proyecto y dirección de obras del Casal ¿será motivo de concurso-oposición, lo realizará el Servei Tècnic del Ajuntament de el Masnou? ¿Se podrán presentar empresas constructoras para su realización?

¿Podremos conocer el proyecto, el presupuesto, el ámbito de la zona prevista para su uso: Bellresguard, Mirador, Amadeu I, Can Teixidó, etc?

¿Se tendrá en cuenta al Ajuntament de Alella y la Diputació para resolver más y mejor el acceso y la seguridad del campo de fútbol propiedad de aquél y usado por entidad deportiva de El Masnou?

Saludos

Desde luego, así no se arreglan las cosas. El Gobierno de ERC y CiU debieran tener más mano izquierda e intentar consensuar la solución y, sobre todo, facilitar la participación a través de una consulta, como pedimos algunos grupos municipales el pasado pleno.

Es lo menos que podemos hacer por los vecinos para rebajar la tensión.


A %d blogueros les gusta esto: