Hacia el 39 Congreso del PSOE

27/mayo/2017

Ayer tuve el honor de ser elegido Delegado para el 39 congreso del PSOE en la asamblea de la Federación del Maresme junto con las compañeras Conchi Martín (Malgrat) y Montse Brugal (Argentona).  Como observadores nos acompañaran los compañeros David Bote (Mataró), Conchita Rodríguez (Tordera) y Pep Clofent (Caldes d’Estrac). Asimismo se espera que nos acompañe Conxita Campoy (Malgrat) en calidad de miembro del Comité Federal del PSOE.

Podéis leer mi intervención en la asamblea aquí.

Asimismo tuve el placer de defender la resolución aprobada por la Sectorial de Territori, Medi Ambient i Sostenibilitat del Maresme que consiste en un documento de cinco páginas elaborado sobre el trabajo previo de todos los miembros de esta sectorial repartidos por toda la comarca y dirigidos por el compañero Dani Meroño (Cabrera de Mar). El documento reclama una gestión sostenible del litoral y de los bosques del maresme así como una gestión pública de los recursos hídricos y de la energía y que fue aprobada por unanimidad, igual que el resto de enmiendas que se presentaron a la asamblea.


Ple de gener de 2017: Ni bon govern ni transparència.

27/enero/2017

Ahir, amb un guió més propi del Polònia, el dia que es va aprovar per majoria abrusadora el Codi de Bon Govern i Transparència, el govern del Masnou amb ERC i CiU donava una lliçó de la pitjor forma de fer política, sense donar la cara, sense facilitar la informació reclamada, amb mitges veritats i grans mentides i, sobre tot, amb l’amagament de la veritat amb una sola finalitat: el manteniment de les seves cadires.

Tot just aprovem un codi on ens omplim de paraules com objectivitat, justícia, no discriminació, respecte, integritat, honradesa, retiment de comptes i exemplaritat que per al govern i especialment per al Sr. Oliveras i la Sra. Folch son paraules buides de contingut i allunyades de la seva forma de fer.

Consulta Popular per reclamar la titularitat del Port Esportiu

captura-de-pantalla-2017-01-27-a-las-11-06-15Podeu llegir ací la proposta que vam presentar i ací els arguments que vaig exposar. Res de res: Només volen consultar al poble allò que no és possible, els objectius reals i possibilistes no. I així ens va.

Com els vaig dir: “Senyores i senyors del govern, la seva voluntat de transparència i de participació s’acaba en quant el tema no els agrada o no el controlen.

En tot cas, vaig acabar dient que “aquesta decisió, tot i no compartir-la, era legítima i per tant, tot i que seguirem reclamant la creació d’una comissió d’estudi, no posarem les urnes al carrer, per que nosaltres respectem a llei, nosaltres complim amb aquest principi de legalitat que avui tot just hem refermat en el Codi de Bon Govern”.

Preguntes de Control

captura-de-pantalla-2017-01-27-a-las-11-06-49Les següents intervencions van tenir lloc en el torn de Preguntes de Control, on vaig fer tres intervencions; la primera, per reclamar de nou una documentació reclamada des del mes de novembre i encara no facilitada per la regidora sense que ni el Secretari ni l’Alcalde li exigeixin que compleixi amb el ROM; la segona, sobre l’incendi a la seu de la Policia Local, que personalment considero un acte vandàlic greu mentre que el govern entén que és una bretolada. No deixa de ser curiós que, pel govern del Masnou, que algú prengui foc a la seu de la Policia provocant danys a la tanca i a uns vehicles estacionats a l’interior sigui una “bretolada, però pintar jocs infantils o la façana d’un Casal és un “acte vandàlic. Pobres policies del Masnou, el que els està tocant viure amb aquesta colla…

captura-de-pantalla-2017-01-27-a-las-11-07-05I la tercera va ser sobre la denuncia a la fiscalia i l’arxiu de la mateixa i com tot i no detectar delicte si que observa irregularitats i vicis greus en els processos de funcionarització que podrien comportar la seva anul·labilitat . Com és força important transcric íntegrament la meva intervenció:

Denuncia Fiscalia

Recordaran que al Plenari del passat mes de juny aquest regidor va comunicar públicament que havia denunciat al Sr. Oliveras i la Sra. Folch a la Fiscalia Anticorrupció. Doncs be, el passat 18 de gener em van comunicar l’arxiu de la mateixa. Aquesta informació va ser comunicada el mateix dia a l’Alcalde i a la resta de portaveus municipals.

La fiscalia argumenta l’arxiu en el fet que “la simple ilicitud administrativa no comporta una sanción penal” i que “no ha resultado debidamente acreditada la comisión del delito de prevaricación”.

Tot i així, la fiscalia assenyala que les bases “de contenido deficitario” podrien resultar nul·les al no incorporar la data en que s’havia d’haver obtingut la condició de laboral fix: “efectivamente, como expuso el denunciante, ni en las Bases Generales ni en las Bases específicas de ninguno de los procesos selectivos convocados por el Ayuntamiento del Masnou para la funcionarización se contiene la exigencia que el personal laboral fijo que concurriera debería ostentar esa condición en una fecha determinada, extremo que, atendida la naturaleza restringida de todo proceso de funcionarización en alguna ocasión se ha reputado causa de nulidad.

També assumeix l’argument d’aquest regidor respecte a la impossibilitat de participar en els processos d’una part important de les persones; així diu que “De este modo, no cabría sino concluir que, en principio, no sería posible acogerse a esa funcionarización cuando se tratara de personal laboral fijo contratado con posterioridad a la entrada en vigor de la EBEP y a través de pruebas de selección o promoción convocadas ulteriormente a aquella fecha, situación en la que, en principio, se encontrarían 11 de los empleados a los que se refieren las presentes”. “No puede olvidarse que, más allá de las eventuales irregularidades que, en su caso pudieran estimarse en las distintas resoluciones administrativas, resulta incontestable que el 13 de Mayo de 2007, no habían alcanzado aún la condición de personal laboral fijo los 11 empleados ya referidos”.

Vist doncs, que hi ha detectades irregularitats i vicis greus en els processos de funcionarització que podrien comportar l’anul·labilitat dels mateixos com així determina la fiscalia, el nostre grup desitja saber si el govern iniciarà d’ofici una revisió dels mateixos que afectarà a les 11 persones esmentades o obligarà a interposar un Contenciós amb el risc que sigui declarat nul tot el procediment.

 


El PSC proposa una Consulta Popular per recuperar el Port del #Masnou

23/diciembre/2016

consultapopularportmasnouAl plenari d’ahir dijous 22 de desembre, el grup municipal del PSC del Masnou, en veure rebutjada la seva proposta de crear una comissió per reclamar la titularitat del Port Esportiu (que us vaig explicar en un altre post), va lliurar una nova proposta per que el plenari autoritzi una Consulta Popular No Referendària amb la pregunta “Vol que el Govern del Masnou inicií la tramitació de la reclamació de la titularitat municipal del Port Esportiu i negociï amb la Generalitat un acord que garanteixi la reversió en perfectes condicions i sense cap cost econòmic?”.

Podeu llegir ací la proposta que reclama una Consulta Popular No Referendària.


Ningú conjuga el verb dimitir al Masnou 3/6

05/julio/2016

Seguim amb la intervenció de la Regidora Sra. Folch en el plenari del passat 16 de juny. Podeu llegir ací les entrades 1 i 2 d’aquesta sèrie.

Tercera part de la intervenció de la regidora Silvia Folch

Mentida 5: El procés de Funcionarització

Les explicacions que dona la Sra. Folch sobre el procés de funcionarització no s’ajusten a la realitat.

Primer, en com es determinen els llocs que han de ser funcionartitzats.

L’article 9.2 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic (EBEP) diu: “En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca”.

La primera cosa a tenir present és que hi ha d’haver una llei que estableixi els criteris que determinin quins llocs han de ser ocupats per funcionari públic. A diferència d’altres comunitats autònomes, Catalunya no ha desenvolupat cap normativa i enlloc diu que l’Ajuntament pugui determinar-ho. Ací tindríem el primer problema, donat que, que passarà si es determinés que un lloc que l’Ajuntament ha decidit que sigui funcionari la Llei no ho preveu. Això si que és una autèntica situació d’inseguretat jurídica.

Precisament, l’article 11.2 diu que “Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto establecerán los criterios para la determinación de los puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por personal laboral, respetando en todo caso lo establecido en el artículo 9.2.”. El que deixa palès que la competència per determinar si un lloc ha de ser ocupat per personal funcionari o laboral és competència del legislador (Govern i Parlament Autonòmic) i no del municipi.

Segon, en la selecció de persones.

Els processos de funcionarització tenen el seu origen a la sentència del TC 99/1987 de 11 de juny, que els determina com “una solución excepcional y extraordinaria para la que unos trabajadores fijos de la Administración que se han incorporada a ella cumpliendo todos los requisitos y procedimientos legales y que ocupan un puesto adscrito ex lege a funcionario, puedan incorporarse a esa nueva condición jurídica”.

És a dir, que aquestes persones estiguessin ocupant el lloc que es presumeix que ha de ser gestionat per funcionaris, abans de la promulgació de la llei. Recordem que la llei que ho determina, l’EBEP, va ser promulgada l’any 2007 i, per tant, tots els llocs ocupats a posteriori no hi cap la funcionarització. En el cas del Masnou, més de la meitat, tal i com hem denunciat.

Tercer, en els processos de selecció.

El fet que les proves hagin de ser restringides a les persones que compleixen amb els criteris legals establerts a l’EBEP, en cap cas aquestes proves han de suposar, a la pràctica, un procés selectiu ad personam, es a dir, que las proves teòriques y pràctiques, i els mèrits, siguin ad hoc, configurats segons el perfil del candidat específic; fet que sospitem que ha estat així, donat que aquests processos no han gaudit de les garanties establertes pels processos de selecció per a personal funcionari i, per exemple, els exàmens han estat elaborats al propi ajuntament i no han vingut en sobre tancat des de l’Escola d’Administracions Públiques o la Diputació de Barcelona, com és la pràctica correcta, o que en alguns casos, els membres del tribunal qualificador no disposaven de la titulació o coneixement adients per poder avaluar a els coneixements de determinats persones examinades.

Per tot això creiem que el procés està totalment viciat i així ho vam denunciar.


Intervenció Ernest Suñé al Plenari de 16/06/2016: Denuncia davant la Fiscalia Anticorrupció pel presumpte delicte de prevaricació, contra l’Alcalde Sr. Oliveras, la regidora Sra. Folch i altres.

16/junio/2016
Sota sospita...

Sota sospita…

A continuació transcric el literal de la meva intervenció en el plenari de dijous 16 de juny de 2016. També podeu llegir la Nota de Premsa que el Grup Municipal del PSC del Masnou ha fet amb aquest motiu.

La passada campanya electoral els socialistes la vam basar en un decàleg denominat “Els punts clau del canvi positiu”. El primer punt titulat “Honradesa, honestedat i transparència” deia: “Impregnarem d’honradesa i total honestedat la nostra gestió com a polítics i rebutjarem qualsevol forma de corrupció.”.

Em dol explicar que el passat 30 de maig vaig presentar denúncia davant la fiscalia anticorrupció per la comissió del presumpte delicte de prevaricació, contra l’Alcalde Sr. Oliveras, la regidora Sra. Folch i els tècnics que haguessin avalat els processos de funcionarització realitzats en aquest ajuntament.

Aquests processos es basen en la Disposició transitòria segona de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) i permeten que personal laboral que compleixi unes condicions pugui accedir al lloc de funcionari. Aquestes condicions son:

  1. Ser personal laboral fix
  2. Haver adquirit aquesta condició abans del 13 de maig del 2007.
  3. Que desenvolupi tasques de funcionari.

Aquest regidor ha constatat que el procés realitzat pel govern d’ERC i CiU no ha estat ajustat a la legalitat vigent i incorpora vicis greus en la seva execució que podrien comportar l’anul·labilitat de tot el procediment.

Lee el resto de esta entrada »


El relato socialista: imagina lo que podemos hacer juntos, imagina lo que nos queda por hacer.

12/enero/2016

El relato debe sustentarse sobre la base de los valores e ideas que queremos transmitir”.
Antoni Gutiérrez Rubí

El relato, la narración, es la llave de todo”.
Stanley Greenberg

En política también todo es temporario, lo que no pierde vigencia es el valor de una historia bien contada”.
Orlando D’Adamo y Virginia García Beaudoux

Los socialistas tenemos un proyecto de futuro para España. Un proyecto que se ha trabajado intensamente, basado en la preocupación por los demás y la responsabilidad, y que nos ha permitido definir una clara propuesta federal que dé paso a un país de oportunidades, donde las personas crezcan y progresen. Un país que recupere el conocimiento y la juventud que hubo de salir al extranjero para encontrar un futuro que le fue negado.

Un proyecto construido sobre los pilares de la democracia, el conocimiento y una recuperación económica justa e inclusiva y que, además, está propuesto desde la igualdad, eje principal de nuestro proyecto. Porque queremos un país en el que se respete a las mujeres y a todas las personas que piensan y se sienten diferentes. Un país en el que se rebajen las tasas de pobreza y se incrementen las de solidaridad.

Los socialistas proponemos una reforma constitucional para la convivencia y el entendimiento, que llevaremos a cabo desde el consenso. Una reforma en la que todos tendrán la oportunidad de aportar su opinión y que se trabajará con una visión de futuro sin más límites en los debates que la búsqueda del consenso mayoritario.

Esa reforma que proponemos gira en torno a cinco líneas maestras: la incorporación de nuevos derechos y libertades, la mejora de la calidad democrática, el blindaje del Estado del Bienestar, la construcción europea y la del modelo federal. Este último eje, fundamental para propiciar la convivencia y el encaje de Cataluña en España, se basa en la Declaración de Granada de 2013, de la que los socialistas nos sentimos orgullosos ya que estableció las condiciones concretas de la propuesta federal socialista.

Efectivamente, los socialistas queremos una España federal en la que se delimiten las competencias del Estado y se cedan las demás a las comunidades autónomas; una reforma que establezca en el texto constitucional los principios del sistema de financiación y los instrumentos concretos de cooperación y lealtad institucional.

Queremos descentralizar el estado y hacer copartícipes y corresponsables a las Comunidades Autónomas de mayores cotas competenciales para que asuman a la par más estado. Porque entendemos que hay que poner unas reglas de juego claras e iguales para todos en los que la financiación no sea el problema sino la solución como elemento real de redistribución de la riqueza, con una propuesta de sistema de financiación estable, independiente y riguroso.

Una reforma constitucional que ampliará el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación y asegurará la universalidad de la Sanidad o el acceso a la Educación a través de una dotación presupuestaria suficiente. Una reforma que velará por el Medio Ambiente como un valor fundamental más de nuestra sociedad.

Porque queremos mejorar la educación a todos los niveles en la búsqueda de la excelencia con un acuerdo que englobe a todos los sectores afectados; un proyecto inclusivo, abierto y formador de personas y que sea consensuado y refrendado para garantizar su continuidad en el tiempo. Porque queremos mejorar la calidad y prestaciones del actual modelo de sanidad pública universal.

En definitiva, una modificación que pretende el reforzamiento del Estado del Bienestar con el compromiso explícito de anteponer el blindaje de los derechos sociales sobre el pago de la deuda o lo que es lo mismo, revertir las consecuencias de lo dispuesto en el artículo 135 de la CE.

Una reforma constitucional que garantice la independencia real de la justicia y establezca mecanismos transparentes de elección de sus miembros y que mantenga por ley un sistema de financiación independiente y estable. Una reforma que convierta el Senado en la cámara de representación territorial en la que se debatan los problemas de las diferentes federaciones.

Una reforma constitucional que permita mejorar la calidad democrática a través de espacios de participación ciudadana, en los que residirá de forma directa la validación de las decisiones legislativas sobre temas básicos como educación, sanidad, derechos civiles y sociales. Una reforma en la que se plasmen los valores que definan la actividad política de nuestro país, un nuevo contrato social basado en la honradez, ética, servicio y confianza.

En definitiva, una reforma constitucional que integre los valores de la justicia, libertad, equidad e igualdad y que a su vez transmita su visión ética a todos los niveles de la sociedad y a la par garantice unos buenos gobiernos para un futuro mejor.

Una reforma constitucional que se presentará a la ciudadanía para su aprobación en referéndum.

En definitiva, los socialistas entendemos que esta «Constitución de derechos», como la ha definido nuestro Secretario General, es una propuesta nueva e ilusionante que ponemos a la disposición de todos los partidos políticos y la ciudadanía para ser debatida y aprobada y promover así una nueva transición en España.

Éste es nuestro relato. Imagina todo lo que podemos hacer juntos, imagina todo lo que nos queda por hacer.


¿Y ahora qué?

02/enero/2016

Con 2016 llega un nuevo año cargado de ilusiones y expectativas, pero también de cambios, algunos de ellos con tintes dramáticos que, sin duda, quedarán para la historia.

PSOE se encuentra en una encrucijada que marcará su futuro como partido político pero que a su vez condicionará al resto de partidos. Es pues, una vez más, responsable ante la historia y tan primordial como lo fue antes de la muerte del dictador para consolidar la transición y conseguir para España las cotas de democracia, libertad y autogobierno que hoy tenemos: las mayores, estables y prolongadas de nuestra historia.

Con una presencia más que discreta en el hemiciclo como resultado de las recientes elecciones, su mermada fuerza sigue siendo imprescindible –pese a quien pese- para conformar gobierno ya bien sea con tintes progresistas o continuistas, o condicionar nuevas elecciones.

Cualquiera de las opciones elegida marcará de por vida el socialismo.

El PSOE encara la negociación con la izquierda con muchas dudas, especialmente por la divergente visión territorial de España. Si bien no habría que tener excesivos problemas en llegar a acuerdos de índole social, económico y laboral, la intransigencia mostrada públicamente en la exigencia de un referéndum sobre el territorio nacional planteado sobre una parte del cuerpo electoral hace del todo imposible un acuerdo, especialmente si tenemos en cuenta que más de un tercio de los votos asociados a la segunda fuerza de la izquierda en votos lo exigen como condición sine qua non.

Más dudas aún supone la otra opción que permitiría la continuidad del actual gobierno que además de ser responsable de una legislación restrictiva de derechos civiles y sociales, está compuesto por un partido que acumula una gran y evidente sombra de corrupción que ha contribuido al descrédito de la administración.

A su vez, no hacer nada o, lo que sería lo mismo, no conseguir nada pese a intentarlo, podría ser interpretado como un síntoma de debilidad, intransigencia o lo que es peor, de inutilidad por parte del electorado que en unas nuevas elecciones forzadas decantaría su voto hacia cualquier otra fuerza a derecha e izquierda en un supuesto voto útil que, sin duda, perjudicaría la representación del socialismo. Ésta debiera ser la única opción no deseable o, dicho de otro modo, la última opción.

La obligación primigenia del PSOE, la obligación ética y moral para con sus votantes, es defender y negociar un pacto de izquierdas que permita recuperar los derechos y libertades que la derecha nos arrebató; sin duda alguna.

Una negociación transparente, en la que se intente conseguir un gobierno estable presidido por los socialistas cuya finalidad sea la de recuperar el crecimiento, el trabajo y el estado del bienestar, en definitiva, recuperar la ilusión. Además, un gobierno que siente las bases para una reforma constitucional en la que se diseñe un nueva relación territorial con el Senado como cámara de representación, en la que se incorporen nuevos derechos y se blinden los ya existentes, en la que se establezcan reglas claras para exigir ética entre la clase política, en la que la una justicia ajena a presiones políticas tenga unas reglas de selección transparentes y unos presupuestos garantizados y que, finalmente, sea refrendada por todo el cuerpo electoral. Unos acuerdos que deberán ser avalados por las bases socialistas.

Únicamente si esta negociación no llega a buen puerto especialmente por la intransigencia de la otra parte, podría considerarse abrir la puerta a la negociación con las fuerzas situadas en el otro espectro político con las mismas reglas que las explicadas anteriormente.

En éste caso, de llegar a un acuerdo, el sacrificio no sería baladí ya que condicionaría las políticas del gobierno además de mantener una mayoría suficiente para la reforma constitucional que merece España.


A %d blogueros les gusta esto: