El problema de la suciedad en el #Masnou

20/julio/2017

El Masnou es un municipio que está sucio.

Desde el gobierno se apunta a la falta de civismo, pero la orografía, la baja pluviometría y la cercanía al mar son factores que influyen y mucho en la percepción de suciedad existente. Si a esto le sumamos las limitaciones con que actúa la empresa de limpieza y sus operarios por los criterios “ahorrativos” del gobierno encabezado por ERC, entenderemos porque tenemos este problema endémico.

Precisamente en la revista “El Masnou Viu” de julio, el alcalde se sincera y afirma sin tapujos que “el problema de la neteja i la recollida d’escombraries, lligats per un contracte ple de limitacions que ens obligarà a fer un esforç de millora i replantejament”.

Es decir, el “problema” de la limpieza y la recogida de escombros es por culpa de un contrato “lleno de limitaciones”. ¿De dónde surgió este contrato? ¿Quién lo elaboró?

Como ya denuncié en julio de 2014, el pliego de condiciones que el gobierno de ERC y CiU presentaron a aprobación estaba lleno de errores garrafales y de limitaciones que supondrían “discrepàncies entre licitadors i recursos per disconformitat amb les decisions de la mesa que allargaran sine die la posta en marxa del servei i que, quan aquesta es dugui a terme, generaran conflictes de difícil resolució amb l’empresa concessionària”. Errores que habían sido ámpliamente documentados en los informes realizados por mi de diciembre de 2013 y de febrero de 2014, y que se entregaron al gobierno para su estudio y que merecieron una parca respuesta en el mejor de los casos.

Sin duda, definimos la propuesta del gobierno como inviable, ya que “és un plec que està ple de nous serveis i demandes d’accions i/o obligacions que comporten càrregues econòmiques que no han estat valorades i que, il·lusament, es creu que les empreses assoliran sense cap cost per l’Ajuntament. Aquesta proposta creiem que està lluny del cost real pel que es proposa adjudicar, perdent total credibilitat i fent-la inviable”.

Eso nos motivó a presentar más de 40 enmiendas al pliego del concurso que podéis leer aquí.

El tiempo nos ha dado la razón. Y las palabras del alcalde suponen una desautorización explícita del equipo redactor, del anterior gobierno de ERC y CiU, y una forma de desviar la atención a los problemas que ellos mismos han generado.


Sectarisme i comunicació: El “tot en un” d’ERC del Masnou

14/abril/2017

El passat 30 de març la Junta de Govern Local del Masnou va aprovar el contracte interí de la nova tècnica de comunicació.

Aquesta persona es va presentar a les llistes d’ERC de Vilassar de Mar i actualment forma el govern d’aquesta Vila, ocupant les Regidories  de Joventut,  Atenció i Participació Ciutadana, Recursos Humans  i Noves  Tecnologies.

Aquest concurs s’ha realitzat ometent el procediment ordinari, ja que no va ser aprovada la convocatòria per Junta de govern local sinó mitjançant decret d’Alcaldia, fet que ha suposat que ni els socis de CiU votessin a favor, tal i com recull l’acta de la Junta de govern Local del 30 de Març.

Pel nostre grup, ERC ha seleccionat una tècnica de comunicació de perfil molt concret i restem a l’espera d’analitzar l’expedient que van demanar ja fa dies i que encara no ens ha estat lliurat (1).

No sabem gaire més; no sabem si aquesta persona  pretén compatibilitzar la responsabilitat de comunicació del Masnou amb l’acció política a l’Ajuntament de Vilassar de  Mar, fet insòlit i poc recomanable (2).

El que si sabem és que el sectarisme d’ERC del Masnou no te fronteres. I que CiU comença a obrir els ulls… (3)

 

 

(1) Posteriorment a la publicació d’aquest noticia vam poder analitzar el contingut de l’expedient i tot sembla indicar que aquest es va realitzar amb totes les garanties. L’exàmen, elaborat pel Secretari municipal per a un nivell A2, va suposar una autèntica criba dels participants. La nota mínima per superar la proba era de 4 i la interessada va obtenir un 4,2. Aquest paràgraf s’ha modificat a petició del seu advocat.
(2) El dijous 27 d’abril la interessada va presentar la renúncia als càrrecs que ostentava a l’ajuntament de Vilassar de Mar, deixant la política activa com a càrrec electe.
(3) En aquesta frase no hi ha cap canvi, pero així la heu llegida de nou… 

Sobre la Nota Informativa del govern del Masnou arran de la denuncia pública per assetjament laboral.

27/mayo/2016

Vista la Nota informativa del govern del Masnou per rebatre la denuncia pública d’assetjament laboral que vaig fer la setmana passada al meu bloc i al Masnou Viu d’aquest mes, m’agradaria fer unes puntualitzacions ja que la mateixa, en comptes d’aclarir els fets i proposar solucions als greus fets denunciant, trasllada una cortina de fum i obvia les mes importants. Si m’ho permeten, rebatre una a una les explicacions del govern del Masnou:

Respecte a les acusacions d’assetjament laboral, no consta a l’Ajuntament cap denúncia d’aquestes característiques. Per aquest motiu, i arran de l’escrit esmentat, l’alcalde ha adreçat un escrit al senyor Suñé instant-lo a que, si té indicis clars d’aquesta situació, utilitzi les vies i els procediments establerts al protocol d’actuació en casos d’assetjament laboral i presenti la corresponent denúncia.

L’assetjament laboral nomes pot denunciar-se a instància de la part afectada i amb proves fefaents, per tant, no soc jo la persona que ha de recavar els indicis ni presentar la denuncia, sinó la persona que ha patit l’assetjament. Em consta que aquesta denuncia ha estat presentada davant magistratura de treball i, per tant, està en fase de tramitació. Si l’Ajuntament en te o no coneixement de la denúncia és un element que no puc contrastar però si que saben l’existència d’aquest assetjament donat que son membres del propi govern els principals responsables del mateix.

El Reglament de la segona activitat de la Policia Local ha estat aprovat per una àmplia majoria de 17 regidors en el plenari municipal del passat 19 de maig de 2016, i va ser consensuat i aprovat prèviament per unanimitat per part de tots els sindicats en la mesa de negociació del personal funcionari. L’acollida a les propostes que recull aquest reglament, sempre que es donin les circumstàncies que preveu la llei, és de caràcter voluntari per part dels treballadors.

Cert, però aquesta informació ni rebat ni contradiu el que jo he denunciat. Les propostes inicials del govern establien la incoació d’ofici del procediment en arribar a una determina edat i capacitaven a l’Alcalde a decretar el pas forçós a la segona activitat de qualsevol policia. Aquesta proposta va ser rebutjada per tots els sindicats excepte el CSIF i al final va quedar aparcada. El resultat del reglament s’allunya totalment de la voluntat inicial del govern.

El caporal de sala remogut de les seves funcions ocupava un lloc intern de lliure designació per part de l’alcalde. Aquesta persona ha manifestat insults i amenaces públiques i per escrit envers les persones que estaven negociant el Reglament de la segona activitat de la Policia Local.

Els Caporals de Sala son figures que tenen una dependència jeràrquica directa del Cap de la Policia, que és la persona que proposa a l’Alcalde qui ocupa o deixa d’ocupar aquest lloc, sempre amb causes objectives i vinculades al correcte desenvolupament de la feina. L’Alcalde signa el decret d’acord amb la proposta del Cap de la Policia. No és un càrrec polític i, per tant, no tenen una dependència jeràrquica directa ni de l’Alcalde ni de ca altre electe i les ordres les reben directament del Cap de la Policia o dels seus superiors jeràrquics directes.

En reunió mantinguda amb la Regidora Silvia Folch, aquesta va manifestar que el Cap de Sala havia estat remogut del seu lloc de treball per incompliment reiterat de la seva tasca al haver estat incapaç de coordinar la Sala i haver desobeït les ordres directes que aquesta regidora li havia donat. Va dir que no era per un fet puntual sinó per una actitud continuada en el temps. Personalment vaig dubtar d’aquestes afirmacions i vaig exigir que fossin demostrades i la regidora es va negar. A més, va manifestar que per les declaracions que aquesta persona havia fet en una xarxa social –dins l’àmbit privat- li obririen un expedient per esbrinar si hi podia haver qualsevol tipus de responsabilitat però que els dos temes no eren vinculats.

En la Nota explicativa dona a entendre que hi ha una vinculació entre els dos temes i, per tant, és una informació esbiaixada, capciosa i que manca de la més absoluta veritat, cosa que d’aquesta regidora ja no ens estranya.

El procediment de substitució del lloc de treball de caporal de sala s’ha dut a terme d’acord amb el procediment habitual que marca la legislació i obert a totes les persones que ocupen lloc de caporal de la policia local del Masnou.

Cert. Aquest procediment s’ha obert però nomes s’ha presentat una persona, donat que la resta de policies que havien pogut presentar-se han rebutjat ser partícips de la conxorxa. A més, la persona que ha estat nomenada no ha estat avalada per cap informe del Cap de la Policia que acrediti objectivament la seva idoneïtat per desenvolupar la tasca encomanada i en canvi si que podem afirmar que el seu nomenament ve donat per una decisió política donat el fet que aquesta persona és, a més, el president de Ciutadans al Masnou.


ERC y CiU han convertido Bell Resguard en un polvorín!!!!

01/diciembre/2015

Anunciaba desde éste foro que la gestión que ERC y CiU, actual gobierno del Masnou, respecto del Casal de Barrio de esta zona estaba siendo poco transparente y que, en todo caso, desde la asociación de vecinos no se había trasladado a los vecinos las múltiples reuniones que habían mantenido ámbos.

Este hecho lo comunique personalmente a varios miembros del gobierno e incluso advertí en diversos plenos municipales, primero, en el mes de julio, cuando aprobamos conjuntamente la modificación de las inversiones que específicamente, y comentando la reforma del acceso al campo de fútbol que entendimos como muy oportuna, pedimos que se acompañase de una solucion definitiva para la Riera de Sistrés y además, debido a la amplitud del espacio, se ubicase el Casal, que denominamos “Dels Tres Barris”, haciendo referencia a la proximidad de Rosa Sensat, Bell Resguard y Amadeu I, ya que su centralidad beneficiaría a todos por igual, rechazando la idea del gobierno que el mismo se ubicase inicialmente en el mirador de Bell Resguard y posteriormente en la zona verde frente a la Casa del Marqués, lugares en los que evidentemente supondrían un incremento del tránsito de personas y de vehículos y un generador de conflictos, como podéis ver en el vídeo que sigue.

Lo mismo ocurrió en el pleno pasado. Por dos veces, la primera como sugerencia al gobierno y la segunda a raíz de una moción presentada por Frans Avilés, que había sido vecino del barrio, moción que, por cierto fue rechazada por el gobierno.

Podéis ver la primera intervención en el siguiente vídeo.

Podéis ver la segunda intervención en el siguiente vídeo.

Parece ser que la reunión a la que hago referencia en el último vídeo no ha ido del todo bien. Tanto es así que una persona ha enviado a diferentes departamentos y grupos municipales un mensaje muy duro mientras personas que asistieron a la reunión la califican de “desastre” en la que un Alcalde “mal educado”, “cacique”, “irrespetuoso” y “gritón”, manifestó que “la decisión estaba tomada”, coincidiendo con el contenido del mensaje que a continuación reproduzco. Omito el nombre del vecino ya que se trata en definitiva de un mensaje privado, pero el contenido, altamente esclarecedor se publica de forma literal.

Asunto: CASAL BELLRESGUARD

El Masnou, 1 de diciembre de 2015

¿Decepción, desilusión, manipulación, engaño, mentira, intereses creados, compra de votos…?

Dudo en cómo calificar las actuaciones promovidas por el Sr. Alcalde de El Masnou y su equipo de “gobierno” en las convocatorias para informar y pedir comentarios…

“La decisión está tomada, al menos en lo que respecta al casal de Bellresguard” así acabó la reunión de ayer en el Ajuntament con un grupo de vecinos de la zona Bellresguard, Mirador, Can Targa, etc.

“Leeremos todas y cada una de las sugerencias, propuestas, iniciativas…” La decisión está tomada…

Hace unas semanas, esta era la llamada a la ciudadanía desde la web del Ajuntament:

 “El dilluns 9 de novembre comencen les audiències públiques organitzades per l’Equip de Govern perquè els masnovins i masnovines puguin fer les seves consultes i aportacions al Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2015-2019. El document que es presentarà vol ser el recull dels objectius més importants que es planteja assolir el Govern Municipal durant el període 2015-2019, així com de les actuacions que es creuen necessàries per assolir-los. Va ser aprovat inicialment per Junta de Govern Local el 15 d’octubre. Ara, es vol enriquir amb les aportacions i consultes que pugui fer la població mitjançant el formulari en línia (fins al 12 de novembre) i, també, amb els comentaris que es puguin fer a les tres audiències públiques de presentació del Pla, que tindran lloc el 9 de novembre a Els Vienesos, el dia 10 a la Casa del Marquès, i el dia 12 a la segona planta de Can Malet (aquesta havia estat prevista inicialment per al dia 11, però se n’ha modificat la data). Les tres presentacions seran a les 19.30h”.

El proyecto y dirección de obras del Casal ¿será motivo de concurso-oposición, lo realizará el Servei Tècnic del Ajuntament de el Masnou? ¿Se podrán presentar empresas constructoras para su realización?

¿Podremos conocer el proyecto, el presupuesto, el ámbito de la zona prevista para su uso: Bellresguard, Mirador, Amadeu I, Can Teixidó, etc?

¿Se tendrá en cuenta al Ajuntament de Alella y la Diputació para resolver más y mejor el acceso y la seguridad del campo de fútbol propiedad de aquél y usado por entidad deportiva de El Masnou?

Saludos

Desde luego, así no se arreglan las cosas. El Gobierno de ERC y CiU debieran tener más mano izquierda e intentar consensuar la solución y, sobre todo, facilitar la participación a través de una consulta, como pedimos algunos grupos municipales el pasado pleno.

Es lo menos que podemos hacer por los vecinos para rebajar la tensión.


Atenció a les queixes veïnals; avui: Desidia municipal al #Masnou #ElCanviPositiu #ElMasnou #Maresme .@socialistes_cat #MUNICIPALS2015 #PSC

07/febrero/2015

QueixaUn veí s’adreça en WhatsApp per traslladar-me una queixa. Ha vist a Gent del Masnou un escrit que relata l’estat lamentable del Parc de Pau Casals i ho corrobora amb una imatge.

Hi vaig.

Analitzo l’espai, faig fotografies i li comento al veí… Agraeix el meu interès.

Aquesta és una petita mostra de la situació del Masnou, degradat i poc net, especialment en els espais on tant vam treballar els socialistes en mandats passats. Espais que per a l’actual govern d’ERC i CiU importen poc o, simplement, no importen…

Resta evident que per ERC i CiU, la desídia va per barris…

IMG_0657 IMG_0658 IMG_0659 IMG_0660

 


Bandera Blava 2014: Un nou fracàs d’ERC i CiU al #Masnou #ElMasnou

15/mayo/2014
bandera-azul-2014

Aquest any tampoc!!!!!

La història es torna a repetir: Aquest any tampoc no tindrem banderes blaves a les nostres platges!!!!

La incapacitat del govern d’ERC i CiU torna a quedar palesa de nou. Tal i com va passar el 2013 i ja us vam explicar.

Nosaltres vam donar les nostres raons dels motius pels que l’any passat no en vam tenir, però el govern d’ERC i CiU va assenyalar –injustament- a dos culpables: Les Guinguetes de la platja i el Càmping Masnou.

La culpa de les guinguetes segons el govern d’ERC i CiU va ser la sobre ocupació de la platja i les sancions que van rebre. Que van rebre del propi govern, es clar!!!! Efectivament, les sancions del govern d’ERC i CiU van impedir obtenir la bandera el 2013.

La culpa del Càmping segons el govern d’ERC i CiU va ser la brutícia acumulada al lloc. Brutícia de la canonada que passa per allà i és responsabilitat del Consell Comarcal que presideix CiU, es clar!!!! Efectivament, el Càmping no va tenir res a veure i, si no estic malament informat, fins i tot ha denunciat a algú de l’Ajuntament; però els anàlisis realitzats a la zona van sortir malament o per culpa d’una fuita de la canonada no d’un vessament.

Aquest any no ha hagut sancions a les guinguetes que amb les restriccions imposades pel govern d’ERC i CiU no han pogut prestar aquell bon servei al que ens tenien acostumats. Tot sigui per les banderes blaves.

Aquest any no ha hagut vessaments i els anàlisis han estat excel·lents, tot i que el mal que es va fer al Càmping –motor turístic del Masnou- ningú no l’ha reparat. Tot sigui per les banderes blaves.

Però tot i els sacrificis, tampoc hem rebut el premi. Que haurem fet malament? De qui serà ara la culpa?

El que se és que hores d’ara ningú no ens ha trucat per explicar-nos què passa.

Algú te complex d’estruç.


Hem perdut les banderes blaves!!!!!! #Matasdimissió!!!! #Masnou

23/mayo/2013

El govern del Masnou format per ERC i CiU va de mal en pitjor…

No te prou amb finiquitar les guinguetes amb la seva política destralera i poc assenyada si no que a més, la desídia política en la que estan immersos ha fet que el Masnou perdi les banderes blaves.

És un nou dia trist pel Masnou. Un més.

L’any passat, per aquestes dates, en saber que havien donat una segona bandera blava, el primer municipi del maresme amb dos,  vam explicar el perquè d’aquesta nova bandera i vam felicitar al Masnou. Ells no… Ells  s’omplien la boca amb la bandera blava que els van atorgar a la platja de Masnou –gràcies a la feina feta en l‘anterior mandat-  dient al Masnou Viu de Juliol de 2012 que “la bandera blava oneja també aquest estiu a la platja d’Ocata i, per primer cop, a la platja del Masnou. La Fundació d’Educació Ambiental (ADEAC-FEE) ha concedit a les platges de la vila aquest reconeixement per l’esforç i perquè compleixen uns determinats criteris de legalitat, accessibilitat, sanitat, neteja i seguretat.

Això vol dir que ja no complim els requisits? O vol dir que tenim un govern de penques que no treballa i llença per la borda la feina de tants anys? O seran les dues coses alhora?

El Regidor Jordi matsas és la nostra creu

El Regidor Jordi Matas és la nostra creu

A la mateixa revista, el flamant Regidor de Medi Ambient, el Sr. Matas, deia “Ha estat agafar Medi Ambient i hissar les dues banderes. Però el mèrit és de qui ho ha aconseguit, del fins fa poc regidor de Medi Ambient, Eduard Garcia”…

Collons Matas, doncs has trigat un any de calendari en desfer la seva feina i la de la resta de regidors de medi  Ambient anteriors…

Però és que encara diu més: “És un fet històric haver obtingut també la bandera blava per a la platja del Masnou, a banda de mantenir la de la platja d’Ocata.

Doncs has batut el rècord, per que encara és més històric perdre’n les dues d’una tacada.. Ets un crack!!!!

Però és que acaba el text dient: “val a dir que som l’únic municipi del Baix Maresme guardonat i, per tant, des de Badalona fins a Caldes d’Estrac hem estat els únics que hem aconseguit el guardó.

Aquesta espifiada si que ens fa únics!!! D’una tacada hem perdut tot.

Sr. Matas, dimiteixi dels seus càrrec ja que la seva incapacitat de gestió clama al cel.


A %d blogueros les gusta esto: